STRONA GŁÓWNA
 SZKOLENIA
 APEL
 Terminy wywozu odpadów komunalnych
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Agroturystyka
 • Informacje o GCI

  Gminne Centrum Informacji

  w Siennicy
  ul. Latowicka 16
  tel. (025) 757-22-40

  Jest komórką organizacyjną w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Siennicy. Powstała staraniem władz gminnych.

  Gminne Centrum Informacji w Siennicy świadczy usługi od 1 listopada 2005r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00
  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI w Siennicy można skorzystać z:
  -
  pomocy przy poszukiwaniu pracy
  - usług biurowych,
  -skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Siennica, powiatu, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI w Siennicy można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Informacji o ułatwieniach podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE


  AKTY PRAWNE  Z a r z ą d z e n i e  Nr 37/05
  Wójta Gminy Siennica
  z dnia 24 października 2005 r.

  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacji pracy Gminnego Centrum Informacji
      w Siennicy.


            Na podstawie § 48 ust. 7  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 12/2005 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 23/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 sierpnia 2005r
  z a r z ą d z a m, co następuje:


  § 1

  Zatwierdzam Regulamin organizacji pracy Gminnego Centrum Informacji w Siennicy
  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Gminnego Centrum Informacji.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                             Załącznik
  do Zarządzenia Nr 37/05
     z dnia 24 października 2005 r.  Regulamin organizacji pracy
    Gminnego Centrum Informacji w  S i e n n i c y.


  § 1

  1. Gminne Centrum Informacji jest komórka organizacyjną Urzędu Gminy, ogólnodostępną dla  mieszkańców Gminy Siennica, zwaną GCI.
  2. Gminne Centrum Informacji czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00do 1800.

  § 2
   
  1. Sala komputerowa GCI jest zarządzana na bieżąco przez pracowników GCI. Decyzje porządkowe i organizacyjne pracowników GCI są nieodwołalne i do natychmiastowego wykonania. Skargi i zażalenia na te decyzje można kierować do Wójta Gminy.
  2. Zakaz wstępu na teren GCI mają osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

  § 3

  1. Celem pobytu interesantów w sali komputerowej GCI jest głównie samoedukacja, poszukiwanie pracy, nauka i doskonalenie obsługi aplikacji komputerowych przydatnych w pozyskiwaniu pracy pod nadzorem pracowników GCI.
  2. Osoba nie znająca podstaw posługiwania się komputerem (system operacyjny Windows,Internet) ma obowiązek zgłosić się do pracowników GCI w celu uzyskania potrzebnych informacji.

  § 4

  Zasady porządkowe w sali komputerowej GCI.

  1. Komputery i inny sprzęt biurowy znajdujący się w GCI mogą być używane tylko podcza obecności pracowników i pod ich nadzorem.
  2. Jednorazowo w sali komputerowej GCI może przebywać sześciu interesantów, w tym:
      - 4 interesantów przy stanowiskach komputerowychkorzystających z wszystkich udostępnionych aplikacji,
      - 2 interesantów przy stanowiskach bibliotecznych, korzystających z tematycznych opracowań i czasopism znajdujących się  w bibliotece GCI.
  3. Decyzję o dopuszczeniu interesantów do korzystania z sali komputerowej GCI podejmuje pracownik po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy, zapoznaniu z regulaminem  korzystania z GCI, zaakceptowaniem celu pobytu interesanta,przedłożeniu pracownikowi aktualnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, paszport) oraz potwierdzeniu w księdze  interesantów pobytu w sali komputerowej.
  4. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń interesant jest zobowiązany sprawdzić sprawność sprzętu na przydzielonym stanowisku. Wszelkie usterki należy zgłosić natychmiast pracownikowi GCI. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek napraw i modyfikacji ustawień sprzętu samodzielnie.
  5. Interesanci po wejściu na salę komputerową zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej w miejscu na to przeznaczonym. Pracownik GCI nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w ubraniu przedmioty wartościowe.
  6. W sali komputerowej obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania posiłkówi picia jakichkolwiek napojów.
  7. Przy jednym stanowisku komputerowym lub stanowisku bibliotecznym może pracować  tylko jedna osoba, w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość korzystania z komputera przez dwie osoby.
  8. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oryginalne oprogramowanie zainstalowane w tych komputerach – zabronione jest instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.
  9. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z pracownikiem GCI i upewnić się co do praw autorskich danego programu, jeżeli nie jest to oprogramowanie typu freeware należy je usunąć po wypróbowaniu.
  10. W przypadku nie zastosowania się przez osobę korzystającą do nakazów określonych ust. 8 i 9 i powstania szkód, zostanie ona obciążona kosztami ich usunięcia.
  11. Wprowadzanie danych, aplikacji itp. na stanowiskach komputerowych z własnych nośników jest zabronione, jak również zabronione jest kopiowanie z zasobów  stanowisk komputerowych na własne nośnikinteresantów.
  Kopiowanie informacji na nośniki interesantów wykonywane jest wyłącznie przez pracownika GCI, do niego należy też każdorazowa decyzja o wykonaniu czynności zapisu (kopiowania).
  12. Przy korzystaniu z internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.
  13. Drukarka sieciowa, kserokopiarka i skaner będą udostępniane interesantom po  sprawdzeniu i akceptacji przez pracownika GCI treści przetwarzanych dokumentów.
  14. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby, np. maksymalnie 3 godziny dla jednego użytkownika w ciągu 1 dnia.
  15. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy. Po zakończeniu korzystania z urządzeń należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego.
  16. W trakcie przebywania w sali komputerowej należy zachować ciszę i spokój.

  § 5

  1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i skanera jest bezpłatne.
  2. Każdy interesant GCI uprawniony jest do bezpłatnego wydruku i wykonania kserokopii dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy w ilości do 5 stron formatu A-4 dziennie.
  3. Dla osób bezrobotnych, GCI świadczy usługi bezpłatnie w podstawowym zakresie, tj. udostępnianie wzorów pism (CV, podanie o pracę), zamieszczanie ogłoszeń w serwisach dotyczących pracy, pomoc w znalezieniu ofert pracy.

  4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu GCI, interesant ponosi odpowiedzialność materialną.

  § 6

  Niestosowanie się do któregokolwiek z paragrafów regulaminu, obowiązujących norm prawnych lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności naruszającej dobre imię GCI może spowodować zakaz korzystania z GCI dla osoby, która się tego dopuściła.


  Z a r z ą d z e n i e  Nr 41/05

  Wójta Gminy Siennica
   z dnia 21 listopada 2005 r.


  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Gminnej Bibliotece Publicznej
                     w Siennicy i w Gminnym Centrum Informacji w Siennicy.               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 z późn.zm.) w związku z § 48 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 12/2005 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmienionego zarządzeniem Nr 23/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 sierpnia 2005 r.  z a r z ą d z a m, co następuje:

  § 1

  Celem zwrotu kosztów poniesionych na świadczenie usług w Gminnej Bibliotece Publicznej
  i  w Gminnym Centrum Informacji w Siennicy ustalam następujące stawki opłat:
  1) za sporządzenie kserokopii dokumentu, książki lub innych publikacji   –  0,30 zł. brutto, za każdą stronę w formacie A4,
  2) za sporządzenie kserokopii dokumentu lub publikacji  -  0,60 zł. brutto, za każdą stronę w formacie A3,
  3) za wykonanie wydruku czarno-białego z internetu  -  0,30 zł. brutto za każdą stronę w formacie A4,
  4) za wykonanie wydruku kolorowego z internetu  -  0,60 zł. brutto za każdą stronę w formacie A4,
  5) za korzystanie z faxu  -  2,00 zł. brutto za każdą przesłaną stronę na obszarze kraju w formacie A4.

  § 2

  1. Opłaty, o których mowa w § 1 uiszcza się na kwitariusz przychodowy K-103 prowadzony w Gminnej Bibliotece Publicznej i w Gminnym Centrum Informacji.
  2. Za uzyskane wpływy odpowiedzialny jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej i pracownicy Gminnego Centrum Informacji.
  3. Uzyskane wpływy kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej przekazuje na rachunek bankowy swojej jednostki, a pracownicy Gminnego Centrum Informacji na rachunek bankowy Urzędu Gminy w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

  § 3

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy i pracownikom Gminnego Centrum Informacji w Siennicy.
  § 4

  Traci moc zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za sporządzanie kserokopii książek lub innych publikacji znajdujących się
  W Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                    Zarządenie Nr.29/06
                                                  Wójta Gminy Siennica
                                            z dnia 31 października 2006r.
              W zarządzeniu Nr 41/05 Wójta Gminy Siennica z  dnia   21  listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za  świadczone w Gminnej Bibliotece Publicznej i w Gminnym Centrum Informacji w Siennicy wprowadzam następującą zmiane w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie
  ,,§1 pkt 4za wykonanie wydruku kolorowego z internetu - 2,00zł brutto za każdą stronę w formacie A4"